Lưu ý:

Bước 1: Nhập tài khoản và mật khẩu cấp 2 ở Server APOLLO (Server gốc).

Tài khoản
Mật khẩu cấp 2